Innovation Showcase, Strathclyde University

Innovation Showcase, Strathclyde University, 8th November 2018